Среднеперсидский словарь

šabīxōn

šabīxōn
šabīxōn [𐭱𐭯𐭩𐭤𐭥𐭭 (špyhwn') | (early) New Persian: šabīxōnxūn] night raid.

внешние ресурсы

TITUS: špyhwn', šabīxōn
ru.wiktionary.org: šabīxōn
en.wiktionary.org: šabīxōn, špyhwn'