Karnamag-i Ardashir-i Pabagan

Книга деяний Ардашира сына Папака


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Part No. 16

abar ān xīr abēr čēhišnīg ud handēšīdār būd kū: mā agar-am az abargar nē brēhēnīd ēstēd kū ērānšahr pad ēwxwadāyīh be šāyēd *winārdan.
и по этой причине (Ардашир) был очень печален и задумчив, (размышляя): "Может быть, мне не предназначено богом сделать Эран-шахр единым государством".

u-š handēšīd kū: az dānāgān ud frazānagān ud kēdān ud kandāgān be abāyēd pursīdan,
И он подумал: "Надо спросить у мудрых прорицателей и провидцев.

agar ēdōn kū xwarrah ī amā nē brēhēnīd ēstēd xwadāyīh ī ērānšahr rāyēnīdan hunsand ud bārestān abāyēd būdan. ēn kārezār ud xōnrēzišnīh be abāyēd hištan ud *xwad az ēn ranǰ ud āwām āsān kardan.
Если это так, что мне ('нам') не предназначено покорить (весь) Эран-шахр, то мне надо успокоиться и довольствоваться (этим), оставить кровопролитные сражения и отдохнуть ('облегчить себя') от трудов и забот".

u-š mard-ēw az awestwārān ī xwēš ō pēš kēd ī hindūgān frēstīd pad pursišn kardan ī ārāstan ī ērānšahr pad ēwxwadāyīh.
Он послал человека из своих доверенных лиц к индийскому прорицателю, чтобы спросить (его) о превращении Эран-шахра в единое государство.

mard ī ardaxšīr ka ō pēš kēd ī hindūgān rasīd, kēd hamčiyōn mērag dīd, pēš kū mērag saxwan guft, ō mērag guft kū: tō xwadāy ī pārsīgān pad ēn kār frēstīd kū: xwadāyīh ī ērānšahr pad ēwxwadāyīh ō man rasēd? nūn abāz ward, šaw ud ēn passox saxwan ī man awiš gōw kū: ēn xwadāyīh *bē ō 2 tōhmag, ēk az tō ud ēk az dūdag ī mihrag ī anōšagzādān, enyā winārdan nē šāyēd.
Когда человек Ардашира прибыл к индийскому прорицателю, прорицатель, как только увидел посла, сказал прежде, чем посол произнес слово: "Тебя прислал правитель персов, (чтобы спросить): "Придет ли ко мне власть над Эран-шахром как к единственному правителю?" Теперь возвращайся и скажи ему мой ответ: "Это господство могут наладить два рода: твой и Михрака, сына Аношакзада, иначе его наладить нельзя"".

mērag abāz ō pēš ardaxšīr mad ud az rāyēnišn ī kēd ī hindūgān guft kū ardaxšīr āgāhēnīd.
Человек вернулся к Ардаширу и сообщил ему указание индийского прорицателя.

ardaxšīr ka-š ān saxwan ašnūd guft kū: ān rōz mā bād kū az tōhm ī mihrag ī wardruwān kas pad ērānšahr kāmgār bawēd čē mihrag garāntōhm ud anāgtōhm dušman ī man būd ud frazandān ī-š ast hamāg dušman ī man ud frazandān ī man hēnd. agar ō nērōgōmandīh rasēnd ud kēn ī pidar xwāhēnd pad frazandān ī man wizandgār bawēnd.
Когда Ардашир услышал эти слова, он сказал: "Да не настанет ('не будет') никогда тот день, когда кто-нибудь из рода Михрака с совращенной душой будет иметь власть ('станет правителем') над Эран-шахром, так как сам Михрак из скверного и злого рода был моим врагом, а все дети, которые у него есть, враги мои и моих детей. Если они придут к власти ('приобретут силу'), то захотят отомстить за (своего) отца и причинят вред моим детям".

ardaxšīr xēšm ud kēn rāy *ō gyāg ī mihrag šud ud hāmōyēn frazandān ī mihrag framūd *ōzadan.
Из-за гнева и мести пошел Ардашир в резиденцию Михрака и приказал перебить всех его детей.

duxt-*ēw ī mihrag 3-sālag būd. *dāyagān pad nihān ō bērōn ānīd u-šān *ō warzīgar mard-ēw abespārd kū parward ud gōš aziš dāšt. warzīgar hamgōnag kard, kanīzag nēkōgīhā parward.
А дочь Михрака, которой было три года, кормилицы увели и вручили одному крестьянину, чтобы он ее воспитывал и любил. Крестьянин так и сделал и хорошо воспитал девочку.

ud ka sāl ēčand būd, kanīzag ō dād ī zanān mad. pad tanbahr ud dīdan ud čābūkīh ud pad-iz zōr ud nērōg ēdōn būd kū az hamōyēn zanān ān weh ud frāzdar būd.
Когда прошло несколько лет, девочка достигла совершеннолетия и обладала таким телосложением, внешностью, быстротой и изяществом движений, а также силой и энергией, что превзошла всех женщин.