Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[10]

1 ēk ēn, kū ka kustīg pad dō sē angust ast, pad hamāg čāštag šāyēd; ud ka kam, ast ī nē šāyēd.
1. Другое (правило), что если пояс-кусти имеет три пальца (ширины), он годтся согласно всем учениям, а если меньше – не годится.

2 ēk ēn, kū pad frawardīgān, šnūman ī šud bē nihādag, ud gāhānbār ud nōg-nāwar ud sidōš ud hōm drōn ud abārīg ardāy fraward kunišn; ud ka nē kunēnd, pad ast ī čāštag ī nē šāyēd.
2. Другое (правило), что следует совершать отдельное умилостивание в день Фравардиган, справлять гаханбар, ногнавар, сидош, хом-дрон и другие (обряды) для праведных фраваши. А если не справлять, то согласно учению, это неприемлимо.

3 pad nask ī nigādom čāštag gōwēd, kū mard-ēw ō duzdīh kardan hamē šawēd: dēwār-ēw pad-iš andar ōftēd, ā-š ēbgat; ka-š mard-ēw ōh zanēd, ā-š petyārag; ud har dō pad wināhgārīh; ka ō yazišn ī yazadān kardan hamē šawēd, ā-š har dō pad awināhīh.
3. В Нигадом-наске приводится такое утверждение: «(Если) человек идет совершать воровство, стена падает на него, это Напасть. Если человек убивает, он – Противник. И оба грешники. Если они идут на почитание язатов, они оба безгрешны.

4 ēk ēn, kū zan ka ābustan bawēd, tā šāyēd, ātaxš xūb pahrēzīhā andar mān dārišn; čē pad spand paydāg, kū duγδāw, ī zarduxšt mād, ka pad zarduxšt ābustan bawēd, sē šab har šab-ēw dēw-ēw abāg sad ud panjāh dēw ō wināstan ī zarduxšt dwārist hēnd, ud ātaxš andar mān būdan rāy, čārag kardan nē dānist hand/hēnd.
4. Другое (правило), что если женщина становится беременной, насколько возможно, следует хорошо поддерживать Огонь в доме и оберегать его. Ибо как известно из Спанд-наска, когда Дугдав, мать Зардушта, была беремена Зардуштом, три ночи дэв со стапятьюдесятью девами ковыляли, чтобы уничтожить Зардушта, но из-за Огня в доме они не знали, что делать.

5 ēk ēn, kū hand/hēnd az-iz hāwištān, ī, ka ō yazišn ī yazadān kardan hamē šawēnd, mēzag hamē ōbāsēnd; ud agar ān ōbāsišn, ud namb-ēw az-iš bē burdan rāy kunēnd, nišīnān kunišn; čē pad juddēwdād, az pāy mēzišnīh rāy, dastwarān čāšt, kū paymānag hambun-iz, ud ō har čē rasēd, ōh bawēd; ud ōy kē mēzēd, ā-š abestāg ī pad čamišn bē gōwišn, ud pas tanāpuhl-ēw wināh ō bun; ud ka nē gōwēd, garāntar.
5. Другое (правило), что есть среди учеников те, которые, когда идут на совершение почитания язатов, отходят помочиться. И когда мочатся и подтираются, должны делать это сидя. Ибо в Видэвдад-наске о мочении стоя дастуры учили, что мера этого касается не только этого. И тот, кто мочится, должен читать Авесту, что читают при справлении нужды, и это вызывает грех одного Танапухла. А если не читает, то (грех) тяжелее.

6 ēk ēn, kū gāhān abar widardagān guftan pad sūdag nē dārišn, čiyōn ēn sē hād, ī bun ī uštwad-gāh, ka-z pad rāh guftan, nē šāyēd; ka-z mard-ēw andar xānag abar gōwēd, bēšāz.
6. Другое (правило), что читать Гаты над скончавшимися не считается полезным, поскольу не следует читать три хаити начала Гаты Уштаваити, когда (кто-то) в пути. Если читают над человеком в доме, - (будет) исцеление.

7 ēk ēn, kū pad šab may ud sprahm ud ēč xwarišn-ēw tis ō abāxtar rōn nē rēzišn, čē druz ābus bawēd; ud ka rēzēd, yaθā ahū vairiiō-ēw bē gōwišn.
7. Другое (правило), что ночью не следует лить вино, благовония и любую еду в сторону севера, ибо от этого беременеет друдж. И если (кто-то нечаяно) нальет, пусть прочитает Ята-аху-варирьо.

8 ēk ēn, kū škoft pahrēzišn az adādīhā kuštan ī gōspandān sardagān; čē pad stūdgar, abar awēšān, kē gōspand adādīhā kušt, pādifrāh owōn guft ēstēd, kū mōy ī awēšān gōspandān tēx ī tēz homānāg bawēd, ud ōy ī adādīhā kuštār ōzanīhēd.
8. Другое (правило), что следует тщательно воздерживаться от незаконного убийства разного вида скота, ибо в Студгар-наске (сказано), что за незаконное убийство скота наказание такое, что (каждый) волос животного станет подобен острому кинжалу, и незаконный убийца будет убит (ими).

9 az kuštan ī gōspand, warrag ud wahīg ud gāw ī warzāg ud asp ī kārezārīg ud xargōš ud čihrāb ud xrōs ud wahman-murγ ud murw{γ} ī kāskēnag ud bāz murw{γ} ī sār ud humāy ud paristōg wēš pahrēzišn.
9. Особенно следует воздерживаться от убийства (следующих) животных: ягненка, козленка, пахотного быка, боевого коня, зайца, петуха – птицы Вохумана, коршуна, сокола, орла-хумай и ласточки.

10 zan ī ābustan kē bē widerēd, pad kam az čahār mard, ī-š hamwār pad hamzōrīh andar hēnd, nē stānišn; čē, abārīg nasā, pas az sag dīdan, ka pad dō mard pad hamzōrīh abar stānēnd, rēman nē bawēnd; ud zan ī ābustan, dō sag andar abāyēd, kē hamzōrīhā bē nimāyišn, ud ka pad čahār mard hamzōrīhā abar stānēnd, rēman nē bawēnd; ud ka pad dō mard abar stānēnd, pad pēšag šōyišn.
10. Если умрет беременная женщина, её следует нести по крайней мере объединенными силами четырех мужчин. Ибо от иных трупов после оглядывания собакой, если их будут нести двое мужчин, они не осквернятся. А для беременой женщины нужны две собаки, чтобы они осматривали ее вместе. И если её будут нести четыре мужчины, они не осквернятся, а если её будут нести двое мужчин, то следует совершить омовение.

11 ēk ēn, kū ka mardōm ī widardag rāy āmurzišn xwāhēnd, owōn čimīgtar, ka gōwēd, kū hamē ka wināh, ī man andar ōy jast, abāg ān, ī ōy andar man jast, bē āmārēnīd, ud wināh ēk pad did bē šud, u-š wināh ī freh, ī ōy andar man jast, ēg-im ahraw-dād kard.
11. Другое (правило), что если для скончавшегося человека просят милости, это полезнее, чем если говорят: «Пусть зачтутся все мои грехи перед ним за его грехи передо мной, и одни грехи уйдет за другие, а лишние грехи из тех, что он совершил передо мной, я прощаю»

12 ēk ēn, kū abēmōzag nē rawēd; u-š sūd ēn-iz az-iš, kū ka mōzag pad pāy, ud pāy abar nasā nihēd, ud nasā bē nē jumbēnēd, rēman nē bawēd; ud ka mōzag nē pad pāy, ud pāy abar nasā nihēd, ud nē jumbēnēd, bē ka ēwar dānēd, kū sag dīd ayāb nē, ud pad sag nē dīd dārišn.
12. Другое (правило), что не следует ходить без обуви. А польза от этого такая: если обувь на ноге, и человек ступит на оскверняющее и скверна не будет разнесена, осквернения не случится. А если обуви не будет на ноге, и он наступит на сокверняющее и скверна не будет разнесена, (он осквернится), если только не знает, что это видела собака, а если нет, он должен считаться не осмотренным собакой.

13 ēk ēn, kū az duwāsrūzīd paydāg, kū andar sāl rōz-ēw nimūd ēstēd, kū har kē az čahārdah sāl ud sē māh rōz-ēw freh, ā-š kustīg frāz bandišn; owōn xūbtar, kū ka andar pānzdah sāl ēstēd, kustīg bē bandēd; ud kē pahrēzōmandtar owōn, kū nō māhīgān, ī andar aškomb ī mādar, abar gīrēd.
13. Другое (правило), что из Дувасрузид-наска известно, что в день, когда исполнилось четрнадцать лет и три месяца, следует повязывать пояс-кусти. Это лучше., чем если повяжут пояс, когда исполнится пятнадцать лет. И тот более предусмотртелен, кто отнимает девять месяцев, проведенных в утробе матери.

14 ēk ēn, kū ka wāz dārēd, wād-ēw ī az azēr bē āyēd, ud wād-ēw ī az dahān bē āyēd, har dō ēk.
14. Другое (правило), что когда берут важ и пойдут ветры снизу или пойдут ветры изо рта, - это одно.

15 ēn-iz, kū zan kē zāyēd, dah zan ayyārīh kardan rāy andar abāyēd: panj zan pad gāhwārag kār framāyišn; ud zan-ēw padīrag ī suft ī hōy, ud ēk suft ī dašn griftan; ud zan-ēw dast andar gardan ī ōy abgandan; ud zan-ēw mayān ī ōy griftan; ud zan-ēw, ka kōdak bē zāyēd, abar dāštan, ud nāfag brīdan. ātaxš buland kardan, ud
15. Также, что когда женщина рожает, нужна помощь десяти женщин: пять женщин должны устраивать колыбель, одна женщина должна держать правое плечо, одна – левое, одна – положить руку на шею, одна – держать за пояс, одна – когда будет рождаться ребенок – вязть его иотрезать пуповину. И следует раздуть огонь,

16 sē rōz ud sē šab mayān ī ātaxš ud aburnāyag kas nē widaštan; ud aburnāyag ō mard ud zan ī wināhgār nē nimūdan; gōgird andak-ēw sūdan, ud pad āb ī urwar abar aburnāyag handūdan; fradom xwarišn parāhōm ud šabyār dādan.
16. И три дня и три ночи никто не должен проходить между огнем и ребенком. И не следует показывать ребенка грешному мужчине и женщине. Следует взять немного серы, растворить в соке растения и смазать ребенка. Первое, что он должен вкусить – это парахом и алоэ.

17 ēk ēn, kū ka kas-ēw mard ī abē-wināh rāy bē zanēd, tā dard bē nišīnēd, har rōz tanāpuhl-ēw wināh ō bun bawēd
17. Другое (правило), что если кто-либо побьет невинного мужа, до тех пор, пока боль не утихнет, каждый день будет считаться ему за грех Танапухл.

18 ēk ēn, kū andar šahr, ka dādwar ī drōzan gumārēnd, ud pad wābarīgān dārēnd, az wināh ud mihrōdruǰīh, ī ān dādwar kunēd, andar ān šahr abr ud wārān kam, ud šīrēnīh ud čarbīh ud bēšāzišnīh ī pēm ī gāwān ud gōspandān bē kāhēd, ud aburnāyag andar aškomb ī mādar wēš tabāh bawēd.
18. Другое (правило), что если в царстве назначат лживого судью и доверятся ему, от грехов и клятвопреступлений, что будет делать этот судья, в этом царстве уменьшатся облака и дожди, сладость, жирность и целебность молока коров и овец, и много детей будет умирать в утробах матерей.

19 ēk ēn, kū mard, ka zan nē kunēd, marg-arzān nē bawēd; ud zan, ka šōy nē kunēd, marg-arzān ōh bawēd; čē zan, bē pad hamgumēzišnīh ī abāg mardān, frazand nē bawēd, ud paywand az-iš nē rawēd; ud mard, jud az zan, ka abestāg, čiyōn pad juddēwdād guft ēstēd, bē gōwēd, paywand ī tan ī pasēn frāz rawēd.
19. Другое (правило), что если мужчина не женится, то он не совершает смертный грех, а если женщина не выходит замуж, то она совершает смертный грех, ибо у женщины не может быть детей, кроме как от сношения с мужчинами, и у нее не будет продолжения. А неженатый мужчина, когда читает Авесту, как сказано в Видэвдаде, обретает продолжение в Конечном воплощении.

20 ēk ēn, kū dandān-fraš pōst-pāk bē tāšišn; čē dastwarān čāšt, kū ka dandān-fraš pad pōst ō dahān kard, ud bē ōftēd, ud zan ī ābustan ka-š pāy abar nihēd, pad nasā būdan bīmōmand.
20. Другое (правило), что зубочистки надо очищать от коры, ибо дастуры учили, что если человек вложит в рот зубочистку с корой и выброит ее, а беременная женщина наступит на нее ногой, она будет опасаться трупной скверны.

21 ēk ēn, kū pad frazand ī čagar padīriftan, nigerišn kunišn; čē pad čahārdahom ī nask ī huspāram dastwarān čāšt, kū man pus tō-iz pus šāyēd, ud man duxt tō-iz duxt nē šāyēd.
21. Другое (правило), что принимая ребенка жены-чагар (бывшей вдовы), следует различать (пол). Ибо в четырнадцатом (фрагарде) наска Хуспарам дастуры учили: «Моим сыном может быть твой сын, но моей дочерью не может быть твоя дочь».

22 ēk ēn, kū abēr tuxšēd pad frazand zāyišnīh, ēwāz freh kirbag handōzēh rāy; čē pad nask ī nigādom dastwarān čāšt, kū kār ud kirbag, ī pus kunēd, pid ēdōn bawēd, čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard hē ud pad dāmdād paydāg, kū mād-iz kirbag ham handāzag ī pid ō xwēšīh rasēd.
22. Другое (правило): следует особенно усердствовать в рождении детей ради стяжания множества благодеяний, ибо в Нигадом-наске дастуры учили: «Дела и благодеяния, которые будет творить сын, для его отца будут, как будто он творил своими руками. И из Дамдад-наска известно, что и для матери в той же степени, что и для отца, они становятся своими.

23 ēk ēn, kū tis, ī bē ō arzānīgān dahēnd, čand šāyēd, ō xwarišn handāzišn; čē pad nigādom dastwarān čāšt, kū ka mard-ēw ī gursag nān dahēd, ud ka-z abēr was, ā-z har ān kirbag, ī ōy pad ān sagrīh bē kunēd, ōy ēdōn bawēd, čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard hē.
23. Другое (правило), что того, что дают достойным, может быть столько, чтобы хватало на еду и запас. Ибо в Нигадом-наске дастуры учили, что если человек даст голодному хлеб или даже больше, то любое благодеяние, которое тот совершит в сытости, он сделает своим, как будто сделал его собственными руками.

24 ēk ēn, kū ka xufsēd, pad frārōnīh ud abēwināhīh xuftišn, ud ašemwohū-ēw bē gōwišn; ud ka wigrād ēstēd, hamgōnag; ka ēdōn kunēd, har wēn āwarišn-ē sē srōšočarnām kirbag, ast dah drahm sang ud dāng čahār purr sang, bawēd.
24. Другое (правило), что если человек ляжет для праведного и безгрешного сна и прочтет Ашем Воху, а когда проснется – тоже, когда он сделает так, то каждый вдох станет для него благодеянием. Равным трем срошочаранам, то есть десяти весовым драхмам и четырем полновесным дангам.

25 ēk ēn, kū ka kār-ēw ayāb dādestān-ēw frāz rasēd, nē dānēd, kū wināh ayāb kirbag: ud ka-š tuwān, ā-š bē hilišn, nē kunišn; čiyōn gōwēd pad sakātūm, kū nē čegām-iz-ēw zarduxšt az harwisp, bē sē bār pad zarduxšt pad ēw kār abar burd: kū abāg wuzurg wizīnišnīh wizīnišn; ud ka nē dānēd, kū wināh ayāb kirbag, franāmišn, kū nē kunišn. ēk ēn, kū abestāg ud zand ka bē xwast, bē nē jōyišn; kū, tā abestāg zand ka-š warm bē kard, ōh gōwišn, ud bē nē jōyišn, čē pad jūdan ī baγān ahunawar garāntar;
25. Другое (правило), что когда совершается дело или выносится решение, и человек не знает, грех это или благодеяние, и если он может, пусть оставит его и не совершает. <...> Другое (правило), что когда читается Авеста и Занд, не следует бормотать. Авеста и Занд, когда человек их выучил, ее следует читать и не следует бормотать, а бормотание молитв Ахунвара наиболее тяжко.

26 čiyōn gōwēd pad baγ, kū kē andar ān ī man axw, zarduxšt! baxtārīh ī az ahunawar dranǰēd, kū warm bē kunēd, ud abāz bē rānēnēd kū bē jōyēd čand nēmag ayāb srišūdag ayāb čatrušūdag ayāb panjūdag, bē ōy pāyam, man kē ohrmazd ham, ruwān az ān ī pahlom ahu, kū-š abāz dāram, pad and *zahā čand pahnāy ī ēn zamīg.
26. Как сказал (Бог) в Баг-наске: «Кто будет в моем мире, о Зардушт, провозглашать молитву Ахунвар, выучив ее, и упустит, когда будет провозглашать, половину, или треть, или четверть, или пять, Я, Ормазд, уберегу его душу от Наилучшего Мира, то есть я удалю ее от него на такое растояние, какова ширина земли».

28 ēk ēn, kū tis pad hampursagīh ī abāg wehān kunišn; ud handāzag ī ān-iz pad čiθradād paydāg, kū spandarmad ō mānuščihr guft, kū ān-iz tēztar asp tāzānag andar abāyēd, ud ān ī tēztar kārd ī pōlāwadēn afsān andar abāyēd, ud ān ī dānāgtar mard hampursagīh andar abāyēd;
28. Другое (правило), что принимать решение надо, посоветовавшись со всеми благоверными. Из Читрадад-наска известно, что Спандармад сказала Манушчихру: «Даже быстрейшего коня надо подгонять хлыстом. И острейший стальной нож надо точить. И мудрейший человек нуждается в совете».

29 ēk ēn, kū abestāg ud zand ka bē xwast bē nē jōyišn čē ohrmazd xrad harwisp-āgāh. ēk ēn kū kirbag ī wuzurg kunišnīh ī rādīh ast, bē abēr pahrēzišn az uzīdār-dahišnīh; čē pad ratuštāitīh, abar garān pādifrāh ī uzīdār-dahišnān pad mēnōg, was tis ī dušwār guft ēstēd.
29. Другое (правило), что когда читается Авеста и Занд, не следует бормотать, ибо Ормазд Всеведущ. Другое (правило), что величайшее благодеяние – это проявление благородства, за исключением воздержания от причинения обиды. Ибо в Ратуштаити-наске рассказано о множестве страшных вещей как тяжком наказании в духовном мире обидчикам.

30 ēk ēn, kū ast az-iz wehdēnān an-āgāh dēnīh rāy: ka mādag pad ēwēnag ī xrōs wāng kunēd, kark bē ōzanēnd; pōryōtkēšān owōn guft, kū wināhtārīh ast ī az jādūgān andar ān mān, ud xrōs pad abāz dārišnīh apattūg, ud mādag ān wāng ayyārōmandīh ī xrōs rāy kunēd; ud hamē ka abāyēd, xrōs-ēw ī did andar ān mān āwarišn.
30. Другое (правило), что есть среди благоверных, кто из религиозного невежества, когда курица закричит петухом, убивает курицу. Древние учителя сказали, что в том доме присутствует злодетельнейший из колдунов, а петух не может его отвадить и курица кричит ради поддержки петуху и нужно принести в этот дом еще одного петуха.

31 ēk ēn kū zūzag ka wēnēd, ēg abāz ō dašt gyāg ī abēbīm pahrēzišn; čē pad juddēwdād dastwarān čāšt, kū zūzag ka har rōz andar mōr-āšyānag-ēw mēzīd, ast ka hazār mōr bē mīrēd.
31. Другое (правило), что когда человек увидит ежа, нужно сберегать это место в степи в безопасности. Ибо в Видэвдаде дастуры учили, что каждый день, когда ёж мочится на муравейник, умирает тысяча муравьев.

32 ēk ēn, kū andar juddēwdād haft ēwēnag tis guft ēstēd: ka mard wihān ī margīh ān bawēd, tā gāh ī pēš pad-iš andar āyēd, nasrušt abar nē dwārēd; ud pad ēn čim, ēn-iz wehān nēk, kū hāmist nasā pad gāh ī pēš sag xūbīhā abāz nimūdan.
32. Другое (правило), что в Видевдаде названы семь видов вещей и когда они вызывают смерть человека, до того, как пройдет этот гах, скверна не обрушивается на него. И по этой причине для благоверных хорошо будет, если любой труп в этот гах они дадут на тщательный осмотр собаке.

33 ēk ēn, kū awēšān, kē nasā pad pākān pahrēzēnd, ēg-šān sag ō nasā nigerišntar nimāyišn; čē nasā ī sag nē dīd, ka-z hazār tan abar stānēnd, hamāg rēman hand/hēnd.
33. Другое (правило), что те, кто содержит в чистоте трупы, их следует показать собаке, проницательнее всех осматривающей трупы, ибо если даже тысяча людей будут нести тело, которое не осмотрела собака, они все будут осквернены.

34 ēk ēn, kū gōšt, ka hambun-iz gandagīh ayāb waštagīh ast, nē yazišn; drōn ud gāwšudāg, ān ī az duzz ud appar nē yazišn.
34. Другое (правило), что мясо, если оно воняет и гниет, не следует использовать в почитании. Хлеб-дрон и масло, украденные или отнятые, не следует использовать в почитании.

35 zan pad zōtīh ī zanān šāyēd; ud ka drōn hamē yazēd, u-š ašemwohū dō guft, barsom abāz ō barsomdān nihēd, abāz āwarēd, ud ēk ī did bē gōwišn, ud xūb; ud ka, pēš az čāšnīg kardan, nē pad nigerišn mānāg gōwēd, šāyēd.
35. Женщина может исполнять обязанности заотара для женщин. И когда она освящает хлеб-дрон и дважды читает Ашем Воху, барсом опускает в барсомницу, вынимает, ей следует прочитать еще одну (Ашем Воху), и это хорошо. И если <...>

36 drōn ī zan ī dusraw nē yazišn, bē uzēnag kunišn.
36. Хлеб-дрон женщины дурнославной, не следует освящать, его надо выбросить.

37 ka pad nigerišn tis-ēw pēš ī ātaxš nihēd, ud tan brāh nē wēnēd, tauua āθrō nē gōwišn.
37. Если человек кладет что-то на виду перед огнем и сам не видит блеска, «тава атро» не следует читать.

38 pad šab kē bē xufsēd, dast bē šōyišn.
38. Ночью перед сном следует мыть руки.

39 ēd, ī az zan ī daštān ō kas ayāb ō tis rasēd, hamāg pad gōmēz ud āb bē šōyišn.
39. То, чего коснулась менструирующая женщина, следует мыть гомезом и водой.

<40> ēk ēn, kū ādurbād Māraspand guft: ka har kas-ēw bē widerēd, padām ud wastarag-iz az dāsrān xūb kunišn, kū-š ruwān āsāntar bawēd. frazaft pad drōd ud šādīh.
40. Другое (правило), что Адурбад Мараспанд сказал: «Когда кто-либо скончается, падам (повязку на рот) и одежду следует щедро раздавать в качестве милостыни, чтобы душе было легче». Закончено в здравии и радости.ссылки:
Шаист-Нашаист