Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[14]

0 pad nām ī yazadān ud dahišn ī nēk bawād (bād).
0. Во имя язатов и благого творения!

1 ka drōn yazēnd ka dēwēzagīh bawēd kadām ud čand nē šāyēd.
1. Когда освящают хлеб-дрон и это становится почитанием дэвов – что и в какой мере было неподобающим?

2 wizīr ēn kē dānišnīgīhā pad barsom ī apādyāb ayāb pad barsom kē tāg marag wēš ayāb kam ud abārīg urwar ī pad barsom nē šāyēd drōn yazēd ayāb barsom sar ō abāxtar dārēd nigerišnīg ud abestāg gōwēd ayāb kē pad sūdagīh ud anāgāhīhā yazēd ā-š nē pad guft dārišn.
2. Решение: кто сознательно освящает дрон не омытым барсомом или барсомом, в котором слишком много веточек или слишком мало, или в нем растение, не предназначенное для барсома, или держит барсом на север, даже если читает Авесту внимательно, или кто с пользой освящает невежественно, это не считается прочтенным им;

3 kē pad nigerišn ayāb nē pad nigerišn čāšnīg nē az drōn ī gāwšudāg az frasast kunēd ayāb kē wāz az ān drōn gīrēd pēš az zōt az ham drōn čāšnīg kunēd ayāb wačast drahnāy abzūdan bē gōwēd ud drōn bun abāz nē kunēd ayāb šnūman pēš ud pas kunēd ayāb ka ātaxš wēnēd abestāg nē pad ātaxš gōwēd.
3. Кто сознательно или по невниманию вкусит не от дрона, а от хлеба-фрасаста, или прочтет молитву над дроном прежде, чем заотар, и вкусит дрона, или прочтет слишком длинный стих и (освящение) дрона не проведет заново, или прочтет хшнуман слишком рано или слишком поздно, или когда будет видеть огонь, не будет читать Авесту.

4 ēd kū čiyōn bawēd ka gāh grift ud čiyōn bawēd ka hišt ē ka star ī ohrmazd dād ēk-iz paydāg ast grift ud ka nē hišt.
4. Если случится, что гах будет отмечен и если случится, что он будет пропущен, то если хотя бы одна звезда, сотворенная Ормаздом, появится – он отмечен, а если нет – то пропущен.

5 hād waand-ohrmazd guft kū ka jud az tištar ud wanand ud sadwēs ēk ī axtarīg paydāgīhēd grift ud ka nē hišt.
5. Вананд-Ормазд сказал, что если появилось хотя бы одно созвездие за исключением Тиштар, Вананд и Садвес, то (гах) отмечен, а если нет – пропущен.

6 hād būd kē guft kū ka jud az ān sē sē axtarīg paydāg ast grift ud ka nē hišt.
6. Другой (учитель) сказал, что если за исключением этих трех звезд, появились три созвездия, то (гах) отмечен, а если нет – пропущен.ссылки:
Шаист-Нашаист