Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[1]

0 pad nām ī yazadān ud dahišn ī nēk! bawād ān ī weh, tan drustīh ud dagr-zīwišnīh ud ābādxīrīh ī har wehān ud frārōn kunišnān, nāmčišt ōy, kē rāy nibēsīhēm!
0. Во имя язатов и благого творения! Да будет благо, здравие и долгая жизнь, и изобилие всех благоверных и праведников особенно тому, кому я пишу.

1 čiyōn az abestāg paydāg pad juddēwdād guft ēstēd, kū ēn haft pāyag ī wināh pad dēn guft ēstēd, ast ī framān ud āgrift ud *ōyrišt ud arduš ud xwar ud bāzāy ud yāt ud tanāpuhl.
1. Как известно из Авесты, в Видэвдаде сказано, что в вере заявлено семь степеней греха: Фраман, Агрифт, Ойришт. Ардуш, Хвар, Базай, Йат и Танапухл.

2 framān-ē čahār stēr, ud har stēr-ē čahār drahm-sang; āgrift ud *ōyrišt ān ī kahist tuwān, u-š arz ī pad nāmčišt, bawēd kē wēšist drahm-ēw guft arduš stēr sīh; xwar stēr šast; bāzāy stēr nawad; ud yāt stēr sad ud haštād ud tanāpuhl stēr sē sad.
2. Фраман составляет четыре стера, а каждый стер – это четыре драхма. Агрифт и Ойришт могут составлять наименьшее (число), а наибольшее в особенных случаях – драхм. Ардуш – тридцать стеров. Хвар – шестьдесят стеров. Базай – девяносто стеров. Йат – сто восемьдесят стеров. А Танапухл – триста стеров.

3 pad dād ī pōryōtkēšīh, ast kē pad-iš jud-dādestān būd hand/hēnd.
3. В законе древнего учения (разные учителя) имели разное мнение об этом.

3b čē, gōgušnasp az čāštag ī ādur-ohrmazd, ud sōšyans az čāštag ī ādurfarrbay narseh, ud mēdōmāh az čāštag ī gōgušnasp, ud abarag az čāštag ī sōšyans bē guft;
3b. Так, Гогушнасп высказывал (отличное мнение) от учения Адур-Ормазда, Сошьянс – от учения Адурфаррбая Нарсе, Медомах – от учения Гогушнаспа, а другие – от учения Сошьянса.

4 ud hamāg pōryōtkēšān pad ēn sē čāštag ēstēnd; ud az-iš ast ī susttar, ud ast ī saxttar ēstēnd.
4. И все древние учителя разделены по этим трем учениям, и среди них есть (учителя) слабее, а есть и сильнее.ссылки:
Шаист-Нашаист