Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[12]

1 ēk ēn kū ka-š yašt kard ēstēd u-š wirāstan nē tuwān pōryōtkēšān kardag ka pad barsom ī haft tāg ī aibyāng sāxtag drōn-ēw sē-gānag yašt ān-iš yašt pad drōn pāyag-ē weh kard bawēd ud kirbag ī drōn ī sē-gānag pad huspāram frāyist dastwarān čāšt kū and-čand yašt-ēw ī keh.
1. Другое (правило), что когда совершается почитание, и человек не может организовать его, древние учителя поступали так: когда собран барсом из семи ветвей, охваченных шнуром, следует освятить тройной хлеб-дрон. Это его почитание станет совершенным на порядок лучше благодаря дрону и благодеяние от тройного дрона, как подчеркивали дастуры в Хуспарам-наске, такое, как от самого меньшего почитания.

2 ēk ēn kū ān xwad dēn-āgāhtar kē ōy ī az xwad dēn-āgāhtar pad dastwar dārēd kū nē wišōbēd puhr ī ruwān čiyōn gōwēd pad sakātūm kū nē kas az ān ī asrōšdār mard kē dastwar nē dārēd rasēd ō ān ī pahlom axwān nē ka ōy ān and abar ōšmurišnīh hē kū-š kār ud kirbag ān and kard ēstēd čand spīg ī urwarān ka pad wahār frāz waxšēd kē-š dād was ohrmazd ān spīg.
2. Другое (правило), что тот обладает большими религиозными знаниями, кто считает обладающего большими, чем он сам, религиозными знаниями дастуром (учителем), чтобы не разрушить Мост для души. Как сказано в Сагадум-наске, никто из не проявляющих послушания, у которых нет дастура, не достигнет Лучшего мира, даже если на его счету будет столько дел и благодеяний, которые он совершил, сколько ростков растений появляется весной, ростков, которые во множестве создал Ормазд.

3 ēk ēn kū ātaxš andar xānag xūb dārēd čē az ātaxš xūb nē dāštan zanān kam ābustanīh ud mardān zyān ī tan ud xwāstag bawēd bē barišn az ātaxš angašt ī afsard ud abārīg ī bē az bar ud pad spand paydāg kū ātaxš ka-š afsard angašt az-iš pāk bē kunēd owōn āsānīh čiyōn mard-ēw kē-š paymōzan pāk kunēd.
3. Другое (правило), что надо хорошо поддерживать в доме огонь, ибо от небрежения в доме огнем женщины реже беременеют, а мужчинам случается ущерб телу и имуществу. Следует удалять холодные уголья и другое бесполезное. А из Спанд-наска известно, что когда очищают огонь от холодного угля, это такое облегчение, как у человека, которому очищают одежду.

4 ēk ēn kū ka kas widerēd jāmag and-čand kamist šāyēd agārēnīdan čē gōwēd pad nask dād kū agar-iz awēšān māzdēsn abar ān rist abar pad ān paymānag pad hilišn hilēd čand ān kē čarāitik abar pad ān paymānag pad hilišn hilēd ō dōk-ē ēd wizīr ē kū tanāpuhl pad bun ān dušox pad nask dād gōwēd kū dahišnōmand ruwān wastarag wastarag-iz ī bē dahēnd az dāsrān.
4. Другое (правило), что когда кто-либо скончается, нужно потратить (на одеяние покойного) как можно меньше одежды, ибо сказано в Видэвдад-наске, что если эти маздаяснийцы этому мертвому оставят столько, сколько девушка оставляет на веретене, решение: это Танапухл, ведущий в ад. В Видэвдад-наске говорится, что одежда щедрой души – это одежда, что раздают в милостыне.

5 ēk ēn kū ka kas widerēd pas az sidōš rōzagīhā dāštan xānag ō ātaxš zōhr dādan kunišn ān zōhr nazdist ō ātaxš dahišn čē pad dāmdād paydāg kū bōy ī mardōmān ka škennēnd bē ō nazdist ātaxš pas bē ō star pas bē māh ud pas bē xwaršēd šawēd ud niyābag kū ān ī nazdist ātaxš ī-š bē ōy aw-iš mad zōrōmandtar bawēd.
5. Другое (правило), что когда кто-либо скончается, после справления дома «трех ночей» следует совершить возлияние огню. Это возлияние нужно отдать ближайшему огню, ибо из Дамдад-наска известно, что когда отделяют сознание человека, оно идет к ближайшему огню, затем – к звездам, затем – к Луне. Затем – к Солнцу, и нужно, чтобы этот ближайший огонь, к которому оно пришло, был подкрепленным.

6 ēk ēn kū nāxun anafsūdag nē hilišn agar nē afsāyēnd ō zēn ud abzār ī māzanān dēwān rasēd ud andar nask dād gōwizār nimūd ēstēd.
6. Другое (правило), что не следует бросать ногти, над которыми не произнесена молитва. Если не произнести молитву, то они пойдут на оружие и снаряжение мазанским дэвам, как это ясно показано в Видэвдад-наске.

7 ēk ēn kū pus zāyišnīh warzišnīh andar šab bē pad abar rōšnīh ī ātaxš ayāb star ayāb māh tā nē kunišn čē wuzurg petyārag aw-iš paywandīd ēstēd ud pad wīstom ī huspāram ān ī andar tārīgīh warzēd frāy pādixšāyīh ī gannāg mēnōg abar-iš ruwān nimūd ēstēd.
7. Другое (правило), что нельзя совершать роды ночью иначе, чем при свете огня, или звезд, или Луны, ибо с ними связано великое противодействие. И в двадцатом (фрагарде) Хуспарам-наска показано, что душой того, кто работает в темноте, овладевает злой дух.

8 ēk ēn kū padīrišn awēšān dād ud ayāft ī māh ī xwadāy ud abārīg yazadān rāy xāyag ud abārīg xwarišn agar-išān ēdōn padīrišn kū and xwarišn wahmān yazad rāy bē yazam ud nē kū drōn-ē pad and xwarišn šāyēd.
8. Другое (правило), что нужно принимать ради подношения и даров господину Месяцу и другим язатам яйца и другую еду. Если так, то пусть принимают: «Столько я освящу ради Вахмана-язата», а (слова) «Дрон из этого количества пищи» недопустимы.

9 u-š čim ēn kū kē padīrēd kū drōn-ēw az and xwarišn kē az-iš tis-ēw kem ud ka-z pad was bār bē yazēd ēg-iz nē tōxt ud kē padīrēd kū and xwarišn wahmān yazad rāy bē yazam ka pad was drōn bē yazēd šāyēd.
9. А причина этого такова, что кто принимает (со словами) «Дрон из этого количества пищи», так что чего-то не хватает и даже если он будет освящать его много раз, он его не оплатил, а кто будет принимать (со словами), «Столько еды я освящу ради Вахмана-язата», освящая много дронов, это допустимо.

10 ud pad wīst ud dō ī sakātūm abar awēšān kē andar yazadān ustōfrīt nē kunēnd garān tis bē ēstēd.
10. А в двадцать втором (фрагарде) Сагадум-наска показаны тягчайшие (наказания) тем, кто не делает подношения язатам.

11 ēk ēn kū ka zan ābustan bawēd tā šāyēd ātaxš xūb pahrēzēd andar xānag dārišn čē pad nask ī spand paydāg kū duγδāw ī zarduxšt mād ka pad zarduxšt ābestan būd pad sē šab har šab dēw-ēw abāg sad ud panjāh dēw ō wināhīdan ī zarduxšt āmad hand/hēnd ud ātaxš-iz andar mān būdan rāy čārag nē dānist hand/hēnd.
11. Другое (правило), что если женщина становится беременной, насколько возможно следует хорошо поддерживать Огонь в доме и оберегать его. Ибо как известно из Спанд-наска, когда Дугдав, мать Зардушта, была беремена Зардуштом, три ночи дэв со стапятьюдесятью девами ковыляли, чтобы уничтожить Зардушта, но из-за Огня в доме они не знали, что делать.

12 ēk ēn kū ka aburnāyag zāyēd sē rōz pānag ī az dēwān jādūgān ud parīgān rāy pad šab tā rōz ātaxš rōšn kunišn ud pad rōz ānōh dārišn u-š bōy ī pāk abar kunišn čiyōn pad sīhom ī sakātūm paydāg.
12. Другое (правило), что когда рождается ребенок, три дня ради защиты от дэвов, колдунов и пери ночью до рассвета должен гореть огонь, и днем его там следует поддерживать и возлагать на него благовония, как известно из Сагадум-наска.

13 ēk ēn kū dandān-fraš *tōf xūb az-iš bē tāšišn čē pōryōtkēšān ast kē guft kū kē-š *tōf abar ō dandān kunēd ud bē abganēnd zan ī ābustan kē-š pāy abar nihēd pad nasā būdan gumān.
13. Другое (правило), что нужно хорошо очищать от коры зубочистку, ибо некоторые древние учителя сказали, что когда человек поместит кору в рот, а потом выкинет, беременная женщина, которая наступит на нее ногой, может подумать, что это мертвячина.

14 ēk ēn kū awēšān kē-šān čagar pad zanīh ud frazand az-iš zāyēd ān ī nar ham pad pusīh bē padīrēd xūb ud ān ī kē mādag sūd-ēw nēst čē stūr abāyišnīg ud pad čahārdahom ī huspāram dastwarān čāšt kū man pus tō-iz pus šāyēd ud man duxt tō-iz duxt nē šāyēd ud was hand/hēnd kē ēn menišn stūr nē gumārēnd kū-mān frazand ī čagar pad pusīh padīrift ast.
14. Другое (правило), что если кто-то возьмет в жены жену-чагар (вдову) и от нее родится ребенок и он примет дитя мужского пола как своего сына, это хорошо, но (принимать) дитя женского пола бесполезно, ибо (ей) необходим стур (попечитель), а в четырнадцатом (фрагарде) Хуспарама дастуры учили: «Моим сыном может быть твой сын, но моей дочерью не может быть твоя дочь» и многие не назначают стура, думая, что ребенок-чагар принят как сын».

15 ēk ēn kū abēr tuxšīdan pad frazand zāyišnīh čē ēw-iz frāy kirbag handōzišnīh rāy čē pad spand ud nihātūm dastwarān čāšt kū kār ud kirbag ī pus kunēd pid ēdōn bawēd čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard hē ud pad dāmdād paydāg kū mād-iz kirbag hamēwēnag ī pid ō xwēšīh rasēd.
15. Другое (правило), что нужно особенно усердствовать в рождении детей ради стяжания множества благодеяний, ибо в Нигадом-наске дастуры учили: «Дела и благодеяния, которые будет творить сын, для его отца будут, как будто он творил своими руками. И из Дамдад-наска известно, что и для матери в той же степени, что и для отца, они становятся своими.

16 ēk ēn kū ān ī bē ō arzānīgān dahēnd čand šāyēd bē ō xwarišn handāzišn čē pad nihātūm dastwarān čāšt kū mard-ēw ka ō mard-ēw nān dahēd ka-z ōy mard nān abēr was har ān kirbag ī ōy pad ān sagrīh bē kunēd ōy ēdōn bawēd čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard hē.
16. Другое (правило), что того, что дают достойным, может быть столько, чтобы хватало на еду и запас. Ибо в Нигадом-наске дастуры учили, что если человек даст голодному хлеб или даже больше, то любое благодеяние, которое тот совершит в сытости, он сделает своим, как будто сделал его собственными руками.

17 ēk ēn kū pad šab āb az čāh nē āhanjišn čiyōn pad bag-yasn abar ayōjdahrīh ī čāhīg āb ī pad šab nišān dād ēstēd.
17. Другое (правило), что не следует набирать воду из колодца ночью, ибо в Баг-ясн-наске показана ритуальная нечистота колодезной воды ночью.

18 ēk ēn kū pad šab xwarišnīg tis ō abāxtar nē rēzišn čē druz ābus bawēd ka rēzīhēd yaθā-ahū-vairiiō-ē bē gōwišn.
18. Другое правило, что не следует лить/сыпать что-либо съестное ночью в сторону севера, ибо от этого беременеет друдж, и когда льют, надо читать Ята-аху-ваирьо.

19 ud pōryōtkēšān kē hurastagīhātar kard ka-šān pad šab xwarišn xward abāz dārišnīh ī az wināh az wēzišn ud paššinjišn ō zamīg madan rāy ō mard-ēw framūd kū az bun ī mēzd tā sar ahunawar srūdan abērdar pad myazd ī gāhānbār čiyōn gōwēd pad hādōxt kū ahunawar az gōwišnān ī frāz guft ān pērōzgartom.
19. А древние учителя, поступавшие наиболее ортодоксально, когда вкушали пищу ночью, ради предохранения от греха рассыпать или пролить (пищу) на землю, назначали человека, который от начала до конца трапезы пел Ахунвар, а особенно трапезы гаханбара, ибо как говорится в Хадохт-наске, Ахунвар назван самым победоносным.

20 ēk ēn kū zūzag ka wēnēd abāz ō dašt gyāg ī xwēš abēbīm pahrēzišn čē pad nask dād dastwarān čāšt kū zūzag har rōz ka andar mōrestān mēzēd hazār mōr bē mīrēd.
20. Другое (правило), что когда человек увидит ежа, нужно сберегать это место в степи в безопасности. Ибо в Видэвдаде дастуры учили, что еж каждый день, когда мочится на муравейник, умирает тысяча муравьев.

21 ēk ēn kū ast az wehdēnān kū rōy hamē šōyēd ašemwohū-ēw hamē gōwišn ān ašemwohū pēš az ān gōwišn čē ka andar rōy šustan gōwēd pad āb ud dahān madan warōmand bawēd.
21. Другое (правило), что когда кто-либо из благоверных моет лицо и читает Ашем Воху, это Ашем Воху надо читать перед этим, ибо если читать при умывании лица, вода может попасть в рот.

22 ēk ēn kū az yōjdahrān wizīnēnd ka-šān tis ēdōn wuzurg čiyōn pākīh ud rēmanīh kē-š band ī pādyābīh ud apādyābīh aw-iš paywast ēstēd wizīnēnd mādagwar abar huhēmīh ud rāst-gōwišnīh ī mard ud kunišn ī mādayānag ud pad awināhīh rāy pad ahlawtar dārišn.
22. Другое (правило), что надо выбирать из совершающего очищение в таком важном деле как чистота и скверна, выбирать того, кто контролирует совершённость омовения и несовершённость, прежде всего по добронравию и правдивости в речах, по конкретным делам и по безгрешности – его надо считать наиболее праведным.

23 čiyōn andar nask dād dō bahr ī ahlawīh abar gōwēd čiyōn gōwēd ē mard ī ahlaw spitāmān zarduxšt yōjdahrgar ī rāst-guftār kū rāst gōwēd mānsr-pursīdār kū-š yašt kard ēstēd ahlaw kē frāyist andar dānēd az dēn ī māzdēsnān yōjdahrgarīh kē-š nērang dānēd.
23. Ибо в Видэвдад-наске названы две доли праведности: «Какого человека называют праведным, о Зардушт Спитаман! Совершающего очищение, правдивого в речах, который правдиво говорит. Постигающего мантры, который совершает почитание – (тот) праведен, кто больше всего познает из веры Маздаяснийской об очищении. Кто знает молитвенные формулы».

24 ka ēdōn kū-šān band ī pādyābīh aw-iš paywast ēstēd kū ān tāštīg pad ōy dārēnd u-š hamē pardazēnd ka yazadān šnāyēnēnd pad pāk dārēnd ud ān kē āb ud gōmēz yazēnd band ī yōjdahrgarīh rāy aw-iš wizīnēnd pad yaštārān nigerišnīgtar kunišn ō gyāg-ēw pad paymānag ud xūbtar handāzišn.
24. Если он действительно контролирует совершение ими омовения, и это (дело) считают несомненно его и выдвигают его, когда удовлеторяют язатов, считают его чистым, и выбирают для него тех, кто для совершения очищения освящает воду и гомез, совершающими почитание (очищение) должно совершаться весьма тщательно, на месте, которое нужно тщатльно и соответственно отмерить.

25 yōjdahrgar owōn xūbtar ka abāz šust ud ka az kas kē-š zamīg pahrēzišn rāy ēdōn kard ēstēd čē andar drang ī zamānīg was ēwēnag wihān ī rēmanīh dād.
25. И совершающий очищение настолько лучше, когда он омыт и когда (он омыт) тем, кто это сделал ради предохранения земли, ибо с течением времени появляется множество видов скрытой скверны.

26 yaštārān ī nask dād ān weh kē yašt ī nōšabar abāz kunēd Š čē ān ham nāzukīh rāy ī-m az abar nibišt was-iz wihān ī-š abar yašt abēr būdan rāy az kardan zyān-ēw nēst.
26. Из совершающих церемонию наска Видэвдад лучше те, кто совершает церемонию Ношабар («Девяти ночей»), ибо благодаря такой их искушенности, о которой я написал, и из-за множества тайного, что происходит при совершении церемонии, при совершении (Вендидада) не возникает никакого ущерба.

27 ud az awēšān kē āb ud gōmēz padīrēd pad pixag šustan čimīgtar čē agar-iš rēmanīh ast dast ō jāmag ī āb ud gōmēz nihēd apādyāb ast ka ēdōn kū ast kas ī wehtar ī az pākīh hamē šōyēnd awēšān az pākīh šustan xūb.
27. И когда кто-либо берет воду и гомез, очень важно заранее омыться, ибо если на нем скверна, а он опускает руки в сосуд с водой или гомезом, он не совершил омовение. Если будет кто-то, кто более чист, в состоянии чистоты омываться хорошо.

28 ēk ēn kū mā anēmēd dārē kas-iz az wahišt mā ēd nihēnd ōstīgānīhā menišn abar dušox pad-iš was wināhēh ī-š pad kām agāmāy čē nēst ī-m dēn wināh ī-š tōzišn nēst čiyōn gōwēd pad gāhān kū kē awēšān tō ohrmazd ōy-iz ī riftag āgāh hē kū ōy-iz ī wināhgārtar pādifrāh dānēnd.
28. Другое (правило), что ты не должен ни считать человека безнадежным для рая, ни направлять уверенно мысли в сторону ада, в этом много греха, из-за которого опротивят все желания, ибо нет в Моей вере греха, которому нет искупления. Как говорится в Гатах: «те, которые знают, что Ты, о Ормазд, осведомлен о наказании тяжелейшего грещника».

29 ud ōy-iz ī wināhgārtar kas pad kāmag ī kirbag ī-š warzīd ēg-iš abērdar āyēd ruwān abaxšāyišn ud urwāhm čiyōn andar spand abar mard-ēw ō zarduxšt nimūd kū hamāg hannām andar anāgīh būd pāy-ēw bērōn būd zarduxšt abar ān dar az ohrmazd pursīd ohrmazd guft kū ān mard-ēw dawāns nām abar sīh ud sē deh pādixšā būd u-š hagriz ēč kirbag nē warzīd bē hangām-ēw ka-š pad ān pāy-ēw wāstar frāz gōspand burd.
29. И к тому, кто очень грешен, благодаря его желанию благодеяний, которые он совершает, придет много милости для души и радости, ибо в Спанд-наске Зардушту был показан человек, у которого все члены были в мучении, а одна нога вне (мучений). Зардушт спросил об этом Ормазда. Ормазд сказал, что этого человека зовут Даванс, он правил тридцатью тремя деревнями и за все время не сделал ни одного благодеяния, кроме одного раза, когда он этой ногой поддал корм барану.

30 ēk ēn kū mard-ēw ka-š yašt kard ēstēd u-š zan nē kard ēstēd abēr frēzwānīg ziyānag yašt kardan ayāb gētō-xrīd framūdan kū čiyōn pad gētīg ēdōn čiyōn pad mēnōg nazdīk-mānišntar bawēnd ud pad hādōxt gōwēd kū nāirik ī tarsāgāh hāwand ān ī zahag bē dārišn.
30. Другое (правило), что если человек совершил почитание, а его жена не совершила, остро необходимо совершить почитание или заказать выкуп жизни («гето-хрид»), чтобы как в зеной жизни, в духовной они были вместе, и в Хадохт-наске говорится, что благочестивую женщину надо считать подобной потомку.

31 ēk ēn kū ēn panj yazišn ka kunēd kirbag ka nē kunēd u-š hangām paydāg ud ka az ān hangām ī xwēš kardan bē spōzēd wināh ō puhl šawēd yazišn ī ō puhl šawēd ēn pad huspāram gōwēd kū gāhānbār ud rapihwin ud sidōš ud frawardīgān ud xwaršēd ud māh nē yaštan.
31. Другое (правило), что благодеяниями является совершение этих пяти обрядов, а когда человек не будет их совершать в известное время или совершит их несвоевременно, это пойдет грехом на Мост. Обряды, идущие на Мост следующие, и в Хуспарам-наске говорится, что это несовершение гаханбара, рапитвина, сидоша («трех ночей»), фравадигана, Солнца и Луны.

32 ēk ēn kū pad ēn sē tis rāy gišnag-zīwišnīh āyēd ast šnōšag ud wāsak ud šōzag har ēk-ē yaθā-ahū-vairiiō-ē ud ašemwohū-ēw bē guftan ud ka-z šnōšag ī kas ašnawēd hamgōnag guftan wehān pad kardag owōn dāštan pad stūdgar gōwēd kū čē šnōšag ārāyēd kū pad čē kār āyēd u-š guft ohrmazd kū gišnag-zīwišnīh zarduxšt čē ōy ast bēšāzišnīh ahunawar zarduxšt ud ahlāyīh.
32. Другое (правило), что при этих трех вещах, когда подступает хворь: чихании, зевоте и вздохах, - нужно читать Ята-аху-ваирьо и Ашем Воху. И когда кто-то слышит чье-то чихание и читает то же самое, это считается деянием, (достойным) благоверных. В Судгар-наске говорится: «Что вызывает чихание? Из-за чего оно происходит?» И Ормазд сказал: «Из-за хвори, о Зардушт, ибо исцеление от нее – это Ахунвар, о Зардушт, и (восхваление) праведности (Ашем Воху)».ссылки:
Шаист-Нашаист