Šāyist nē šāyist

Шаист-Нашаист


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

[15]

1 az abestāg gyāg-ēw paydāg kū zarduxšt pēš ohrmazd nišast u-š wāz hamē hammōxt u-š ō ohrmazd guft kū-m sar ud dast ud pāy ud wars ud rōy ud uzwān ī tō ēdōn pad čašm čiyōn ān-iz ī xwēš ud wastarag ān dārēh ī mardōmān dārēnd u-m dast dah tā dast ī tō bē gīram.
1. Из одного места Авесты известно, что Зардушт сидел перед Ормаздом и познавал его Слово. Он сказал Ормазду: "Твои голова, руки, ноги, волосы, лицо и язык видны мне, как мои собственные, и у тебя такие же одежды, какие у людей. Дай мне руку, чтобы я взял тебя за руку”.

2 ohrmazd guft kū man mēnōg ī a-griftār ham dast ī man griftan nē tuwān.
2. Ормазд сказал: “Я — неосязаемый Дух, и взять меня за руку невозможно”.

3 zarduxšt guft kū tō a-griftār ud wahman ud ardwahišt ud šahrewar ud spandarmad ud hordād ud amurdād a-griftār ud man ka az pēš ī tō bē šawam ud tō ud awēšān-iz nē wēnam čē ān kas kē-š wēnam u-š yazom az-iš tis ham tō ud ān haft amahraspand yašt bawēd ayāb nē.
3. Зардушт сказал: “Ты неосязаем, и неосязаемы Вахман, Ардвахишт, Шахревар, Спандармад, Хордад и Амордад. Когда я ухожу от Тебя, я не вижу Тебя, а также их. Так как я почитаю того, кого вижу, потому возможно ли таким же образом почитать Тебя и семь Амахраспандов или нет?”

4 ohrmazd guft kū šnawē ō tō gōwam spitāmān zarduxšt kū amā har tan-ē dāyag-ēw ī xwēš ō gētīg dād ēstēd kē rāy ān xwēškārīh ī pad mēnōg kunēd pad gētīg andar tan ī ōy rawāg kunēd.
4. Ормазд сказал: "Послушай, я скажу тебе, о Зардушт Спитаман! Каждый из нас дал материальному миру от себя кормилицу (представителя), чтобы через его тело на земле осуществлять ту деятельность, которую он осуществляет в мире духовном.

5 gētīg ān ī man kē ohrmazd ham mard ī ahlaw ud wahman gōspand ud ardwahišt ātaxš ud šahrewar ayōxšust ud spandarmad zamīg ud nāirik ī nēk ud hordād āb ud amurdād urwar.
5. В этом моем материальном мире Я, Ормазд, (отвечаю) за праведного человека, Вахман — за скот, Ардвахишт — за огонь, Шахревар — за металлы, Спандармад — за землю и благих женщин, Хордад — за воды, Амордад — за растения.

6 kē pahrēz ī ēn har haft hammōxtēd xūb kunēd ud šnāyēnēd ā-š hagriz ruwān ō xwēšīh ī ahreman ud dēwān nē rasēd ka-š pahrēz ī awēšān kard ā-š pahrēz ī ēn haft amahraspandān kard bawēd ud pad gētīg hamāg mardōm hammōxtan abāyēd.
6. Кто научился оберегать все этих семь (предметов), тот делает добро, ублажает (Амахраспандов), и его душа никогда не станет собственностью ахримана и дэвов. Если он оберегает их, то тогда и Семь Амахраспандов будут оберегать его. Этому следует научить всех людей в земном мире”.

7 kē andar gēhān ohrmazd kāmēd šnāyēnīdan ud tis ī ohrmazd kāmēd abzūdan kē ān abāyēd kē-š ohrmazd hamē pad har gāh abāg bawēd mard ī ahlaw pad har čē-š mad ēstēd ud har čē ast ēd šnāyēnēd u-š pad rāmišn ē kunēd u-š az wattarān pānagīh ē kunēd.
7. “Тот, кто желает ублажать Ормазда на земле и желает увеличивать дела Ормазда, что нужно для него, чтобы с ним всегда и везде был Ормазд?” — “Что бы ни произошло и что бы ни было, пусть он ублажает и радует человека (праведного), чтобы Ормазд защитил его от злодеев.

8 čē mard ī ahlaw hangōšīdag ī ohrmazd xwadāy ka mard ī ahlaw kunēd ā-š ān ī ohrmazd kard bawēd kē mard ī ahlaw šnāyēnēd ā-š andar gēhān dagrand zamān husrawīh ud nēkīh bawēd u-š wahišt rōšnīh ī ohrmazd ud šādīh ud rāmišn xwēš bawēd.
8. Так как праведный подобен господу Ормазду, когда он действует, то это через него действует Ормазд. Слава и доброта того, кто ублажает праведного, долгое время пребудет на земле, и рай, свет Ормазда, радость и спокойствие будут принадлежать ему”. —

9 kē andar gēhān wahman kāmēd šnāyēnīdan ud pad rāmišn kāmēd kardan kē tis ī wahman kāmēd abzūdan u-š ān abāyēd ka-š hamē wahman abāg bawēd pad hamāg gāh ud zamān gōspand ī hudāhag pad čē mad ēstēd čē ast ē šnāyēnēd ud pad rāmišn ē kunēd u-š andar ān ī sahmēn rōz ud ān ī awištāb gāh ī-š az stambagān ud axwēškārān pānagīh ē kunēd.
9. “Тот, кто желает ублажать и радовать Вахмана на земле и кто желает увеличивать дела Вахмана, (что) нужно для него, чтобы с ним везде и всегда был Вахман.” — “Что бы ни произошло и что бы ни случилось, пусть он ублажает и радует благословенный скот, и (тогда) в его страшные дни и тяжелое время (Вахман) защитит его от угнетателей и нечестивцев.

10 pad pārag ō mard ī druwand sāstār mā ē dahēd pad ān ī xwaš ud garmōg gyāg ud gāh ē dārēd u-š pad hāmīn kāh ud jōrdā hambār ē kunēd kū pad zamestān pad čarag nē abāyēd dāštan u-š pad ēd kār mā ē pardazēd kū wēš bē ō wattarān daham čē ō wehān abāyēd dādan u-š jud az waččag mā ē rāyēnēd u-š waččag az šīr judāg mā ē kunēd.
10. Пусть он не отдает (скот) в долю человеку лживому и жестокому, а пусть содержит (скот) в светлом и теплом месте. Летом пусть он сделает запасы сена и зерна, чтобы зимой не нужно было бы держать (скот) на пастбище. Пусть он не занимает (скот) (в) таком деле, (говоря): „Я больше дам грешным, чем я должен дать благим". Пусть он не уводит (скот) от молодняка и не оставляет молодняк без молока.

11 čē-š ān ast andar gēhān hangōšīdag ī xwēš gōspand ī hudāhag kē awēšān šnāyēnēd kē gōspand ī hudāhag ōy andar gēhān husrawīh bawēd u-š ān ī pahlom axwān rōšnīh ī ohrmazd xwēš bawēd.
11. Так как благословенный скот подобен (Вахману) на земле, то тот, кто ублажает то, что (есть) благословенный скот, — его слава пребудет на земле, и лучший мир и свет Ормазда будут принадлежать ему”. —

12 kē andar gēhān ardwahišt kāmēd šnāyēnīdan kē tis ī ōy kāmēd abzūdan u-š ān abāyēd ka ardwahišt pad hamāg gāh ud zamān abāg bawēd ātaxš ī ohrmazd pad čē mad ēstēd ud čē ast ē šnāyēnēd ud pad rāmišn kunēd ud ēsm ud bōy ud zōhr ī duzīdag ud appurdag abar mā ē nihēd ud bahr ī-š pad stahm az mardōmān appurd ēstēd ā-š mā ē pazēd.
12. “Тот, кто желает ублажать Ардвахашта на земле и кто желает увеличивать его дела, (что) нужно для него, чтобы Ардвахишт был с ним везде и всегда?” — “Что бы ни произошло и что бы ни было, пусть он ублажает и радует огонь Ормазда. Пусть он не кладет в него дрова, благовония и возлияние, что похищены и отняты, и пусть он не готовит на нем то долю, что отнята им у людей силой.

13 čē-š ān ast andar gēhān hangōšīdag ī xwēš ātaxš ī ohrmazd kē awēšān šnāyēnēd kē ātaxš ī ohrmazdān ōy andar gēhān husrawīh bawēd u-š wahišt rōšnīh ī ohrmazd xwēš bawēd.
13. Так как огонь Ормазда подобен (Ардвахашту) в этом мире, то те, кто ублажает то, что (есть) огонь Ормазда, — их слава пребудет на земле, и рай и свет Ормазда будут принадлежать им”.

14 kē andar gēhān šahrewar kāmēd šnāyēnīdan ud pad rāmišn kāmēd kardan kē tis ī šahrewar kāmēd abzūdan kē ān abāyēd ka-š šahrewar pad har gāh ud zamān abāg bawēd pad hamāg gāh ud zamān āhan ī widāxtag ē šnāyēnēd.
14. — “Тот, кто желает ублажать и радовать Шахревара на земле и кто желает увеличивать дела Шахревара, что нужно для него, чтобы Шахревар везде и всегда радостно был с ним?”— “Пусть он везде и всегда ублажает расплавленный металл.

15 ud šnāyēnīdan ī āhan ī widāxtag ēn kū āhan dil ēdōn abēzag ud pāk bē kunēd ka āhan ī widāxtag abar bē hilēnd nē sōzēd.
15. А ублажать расплавленный металл — это значит, что надо сделать сердце таким чистым и непорочным (для) металла, что, если льют на него расплавленный металл, оно не сгорает.

16 ud ādurbād-iz ī mahraspandān pad ēn dastwarīh kard kū āhan ī widāxtag ka abar axw ud dil ī abēzag hilēnd ā-š ēdōn xwaš bawēd čiyōn ka šīr pad-iš dōšēnd.
16. Ведь Адурбад, сын Махраспанда, поступил соответственно этому предписанию, так что, когда лили расплавленный металл на его чистое тело и сердце, ему это было приятно, как если бы на него выдаивали молоко.

17 ka abar axw ud dil ī druwandān ud wināhgārān hilēnd dazēd ud mīrēd.
17. А если (металл) льют на тело и сердце лжецов и грешников, они сгорают и умирают.

18 pad ayōxšust wināh mā ē kunēd u-š dazišn pad-iš ud zarr ud asēm ō wattarān mā ē dahēd.
18. Пусть он не грешит перед расплавленным металлом, от него (человек) сгорает; и пусть он не дает золото и серебро злодеям.

19 čē-š ān ast andar gēhān šahrewar hangōšīdag ī xwēš čē awēšān šnāyēnēd kē āhan ī widāxtag ōy andar gēhān husrawīh bawēd u-š wahišt rōšnīh ī ohrmazd xwēš bawēd.
19. Так как (металл) подобен Шахревару на земле, то тот, кто ублажает то, что есть расплавленный металл, — его слава пребудет на земле, и рай и свет Ормазда будут принадлежать ему”.

20 kē andar gēhān spandarmad kāmēd šnāyēnīdan ud tis ī spandarmad kāmēd abzūdan kē ān abāyēd ka-š spandarmad abāg bawēd pad hamāg gāh ud zamān zamīg ud nāirik ī nēk pad čē mad ēstēd ud pad čē ast ē šnāyēnēd ud pad rāmišn ē kunēd.
20. — “Тот, кто желает ублажать Спандармад на земле, кто желает увеличивать дела Спандармад, что нужно для него, чтобы Спандармад была с ним везде и всегда?” — “Что бы ни произошло и что бы ни было, пусть он ублажает и радует землю и праведную женщину.

21 čē ka ēn zamīg bē nē wišēd ud ēk az did abāz nē ēstēd u-š tan har gāh ud zamān zīndag abar nē hamē bawēd.
21. Так как, если (люди) не обрабатывают эту землю и не отделяются один от другого, они сами не будут жить на земле нигде и никогда.

22 mehmānīh ī spandarmad pad zamīg rāy ka duzz ud stambag ud margarzān ud zan kē andar šōy atarsāgāh andar gēhān pad wināhgārīh abar rawēnd u-šān šōy xwēškār ud nēk zanišn wēš bawēd.
22. Из-за того, что место пребывания Спандармад в земле, когда по земле идут в грехе вор, насильник, совершивший смертный грех, и женщина, неверная (своему) мужу, — а ее муж благочестивый и праведный, — вред Спандармад наибольший.

23 ēn-iz paydāg kū ēn zanišn hamē ka bawēd pad ān zamān wēš bawēd ka margarzān wināhgār wēš hēnd čē paydāg ka margarzān wināhgār abar rawēnd dard ud dušxwārīh ēdōn bawēd čiyōn mād ān ī murdag pus pad war ā-š dušxwār spandarmad ān gyāg kū margarzān wināhgār pad-iš rawēnd mehmānīh ī pad zamīg kem bawēd.
23. И известно также то, что всегда, если бывает этот вред, то он больше тогда, когда больше совершивших смертный грех. Так как известно, что, когда совершившие смертный грех идут по (земле), то боль и тяготы (Спандармад) таковы, каковы (боль и тяготы) матери, что несет на груди мертвого сына. И тогда уменьшится пребывание на земле горестной Спандармад в тех местах, по которым ступают грешники.

24 u-š rāmišn az ān gyāg bēd ka-š kār ud warz pad-iš kunēnd u-š pus ī nēk abar zāyēd u-š gōspand abar parwarēnd u-š ān [gap] ōy ast andar gēhān husrawīh bawēd u-š wahišt rōšnīh ī ohrmazd xwēš bawēd.
24. А радость ее будет от той местности, которую засевают и возделывают, где рождается благой сын и где вскармливается скот. И (его) слава пребудет на земле, и рай и свет Ормазда будут принадлежать ему”.

25 kē andar gēhān hordād ud amurdād kāmēd šnāyēnīdan kē ān abāyēd kē tis ī awēšān abzāyēd kē ān abāyēd ka pad har gāh ud zamān abāg bawēd hordād ud amurdād pad čē mad ēstēd ud pad čē ast āb ud urwar ē šnāyēnēd pad awēšān wāz ē gīrēd kē āb ud urwar xwarēd.
25. - “Тот, кто желает ублажать Хордада и Амордада на земле и кто (желает) увеличивать их деяния, что нужно для него, (чтобы) Хордад и Амордад везде и всегда (были с ним)?” — “Что бы ни произошло и что бы ни было, пусть он ублажает воду и растения и пусть берет (важ), когда он вкушает воду или растения.

26 duzd ud stambag mā ē gīrēd gēhān pad wināhgārīh mā ē rawēd ud hixr ud nasā ud abārīg-iz rēmanīh ō āb mā ē barēd.
26. Пусть он не хватает их подобно вору и насильнику, и пусть не ходит с грехами по земле, и не бросает в воду экскременты, трупы и другие нечистоты.

27 urwar adādīhā mā ē škennēd ud mēwag ō axwēškār ud wattarān mā ē dahēd čē ka wināh andar urwar kunēd ka-z-iš andar tāgizag-ēw kard ēstēd u-š nē wizārd ēstēd ka az gētīg bē šawēd mēnōg ī hamāg urwar ī pad gētīg ō pēš ī ōy mard bālāy bē ēstēnd u-š ō wahišt nē hilēnd.
27. Пусть он не ломает противозаконно растения и не дает фрукты нечестивцам и злодеям, так как если он грешит против растений, даже если он сделал это против одной веточки, то, если он не искупил эту (вину), то, когда он уйдет из этого мира, духи всех растений мира поднимутся перед этим человеком и не позволят ему (войти) в рай.

28 ud ka wināh andar āb kard ēstēd ka-z-iš andar srešk-ēw kard ēstēd ud nē wizārd ēstēd ān-iz and bālāy čand urwar ēstād bē ēstēd u-š ō wahišt nē hilēd.
28. А если он согрешил против воды, даже если он сделал это против одной капли, и не искупил (эту вину), даже эта капля поднимется так высоко, как поднялись растения, и не позволит ему (войти) в рай.

29 čē awēšān ast hordād ud amurdād hangōšīdag ī xwēš āb ud urwar kē awēšān šnāyēnēd kē āb ud urwar ōy andar gēhān husrawīh bawēd u-š wahišt rōšnīh ī ohrmazd bahr bawēd.
29. Так как они, вода и растения, подобны Хордада и Амордада, то тот, кто ублажает то, что есть вода и растения, его слава пребудет на земле, и его участью станет рай и свет Ормазда”.

30 ohrmazd ēn-iz guft ō zarduxšt kū-m kāmag ud abāyēd pahrēz ud šnāyēnišn ī ēn haft amahraspand ī tō guft ud tō-iz ō mardōmān gōw kū tā wināh nē kunēnd ud druwand nē bawēnd u-šān wahišt rōšnīh ī ohrmazd xwēš bawād (bād).
30. И это также сказал Ормазд Зардушту: “(Такова) моя воля, и нужно защищать и ублажать эти Семь Амахраспандов, о которых Я тебе сказал. И ты скажи также людям, чтобы они не грешили и не были нечестивыми, и рай и свет Ормазда да будут принадлежать им”.

31 frazaft pad drōd šādīh ud rāmišn.
31. Окончено в здравии, радости и покое.ссылки:
Шаист-Нашаист